Skip to content

اهداف و چشم انداز ها

اهداف

  • ترغیب اساتید دانشگاه در تالیف و یا ترجمه کتابهای تخصصی
  • ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای اساتید دانشگاه در زمینه انتشارات
  • تعیین اولویت برای تالیف و ترجمه کتابهای دانشگاهی

 

چشم اندازها

  • چشم انداز اداره انتشارات دانشگاه ارتقا فرآیندهای اداره در سطحی است که منجر به بالاترین بازدهی و کیفیت و کمترین هزینه و بالاترین رضایت برای مولفین شود می باشد.