Skip to content

Main Content

شورای انتشارات


اعضای شورای انتشارات

دکتر پدرام ابراهیم نژاد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر مریم خزایی پول

مدیر امور پژوهشی و ارزیابی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی دانشگاه

دکتر علیرضا رفیعی

مدیر اطلاع رسانی، ارتباطات و منابع علمی دانشگاه

دکتر مهران ضرغامی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکتر محمد تقی هدایتی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکتر طاهره شکوهی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکتر سعید امامی

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی

دکتر ذبیح اله یوسفی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

علیرضا نوپور

کارشناس اداره کتب و انتشارات

صورت جلسه های شورای انتشارات